Läs på svenska.

Sohvi Lommin tohtorinväitös

Sohvi Lommi valmistui elintarviketieteiden maisteriksi pääaineenaan ravitsemustiede vuonna 2016. Hän aloitti väitöskirjatyön vuonna 2020 Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. Nyt kuulemme Sohvin mietteitä väitöstilaisuuden lähestyessä.

Hei Sohvi, miten päädyit väitöskirjatutkijaksi Fin-HIT-ryhmään?

Minut palkattiin Fin-HIT-ryhmään syksyllä 2017 keräämään aineistoa kyselylomakkeen validointitutkimusta varten. Aluksi tein työtä yhdessä kahden kollegan kanssa, mutta heidän siirryttyä muihin tehtäviin saatoin aineistonkeruun loppuun kevättalvella 2018. Jatkoin tämän jälkeen töitä tutkimuskoordinaattorina ja samalla valmistelin artikkelia validointitutkimuksesta. Vuonna 2019 Fin-HIT-tutkimuksen johtaja Heli Viljakainen tarjosi minulle paikkaa väitöskirjatutkijana ja tartuin tilaisuuteen, vaikka en väitöskirjan tekemisestä osannut aiemmin edes haaveilla.

Mikä on väitöskirjasi aihe ja miksi aihetta on tärkeä tutkia?

Väitöskirjani aihe on sokeristen tuotteiden käyttö ja sen yhteys ylipainoon, hampaiden reikiintymiseen ja syljen mikrobistoon kouluikäisillä lapsilla. Sokerin liiallinen käyttö huolestuttaa, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. On tärkeä selvittää, mikä merkitys sokeristen tuotteiden käytöllä on ylipainon kehittymisessä. Ylipaino lapsena ennustaa usein ylipainoa aikuisena, joten lapsilla ja nuorilla tehtävä tutkimus on erityisen tärkeää. Lisäksi ihmisen mikrobiston rooli terveyden ylläpidossa on nykyään laajalti tunnettu. Sen sijaan suun mikrobiston yhteyttä sokeristen tuotteiden käyttöön on tutkittu hyvin niukasti etenkin lapsilla. Sokeri saattaa muokata suun mikrobistoa. Tiedetään myös, että suun mikrobistolla on merkitys paitsi suun terveyden kannalta myös systeemisen eli koko elimistön terveyden kannalta. Jos sokerinkäyttö muokkaisi syljen mikrobistoa epätasapainoiseksi, tällä saattaisi olla vaikutuksia koko elimistöön. Mikrobisto liittyy tiiviisti hampaiden reikiintymiseen; tiheät sokerin aiheuttamat happohyökkäykset ruokkivat kariesta aiheuttavia bakteereja.

Mitkä ovat tutkimuksesi keskeisimmät tulokset?

Tiheä sokeristen tuotteiden käyttö ei ollut yhteydessä ylipainon riskiin vaan pikemminkin päinvastoin: matala käyttötiheys oli yhteydessä suurentuneeseen ylipainon riskiin. Suurella sokeristen tuotteiden käyttötiheydellä ei näytä olevan keskeistä roolia ylipainon kehittymisessä tässä aineistossa. Ylipainon ehkäisemisessä ei näin ollen kannata keskittyä pelkästään sokerisiin tuotteisiin. Lisäksi tiheä sokeristen tuotteiden käyttö oli yhteydessä suurentuneeseen kariesriskiin. Syljen mikrobiston koostumus ja toiminnallinen potentiaali (eli arvio siitä, mitä bakteerit syljessä tekevät) erosivat matalan ja korkean käyttötiheyden ryhmissä.

Mikä on ollut parasta väitöskirjatyössä?

Väitöskirjatyössä on ollut parasta uuden oppiminen. Poikkitieteellinen tutkimusasetelma on tuonut monta eri näkökulmaa ja olen sen myötä oppinut monipuolisesti eri taitoja. Työporukka on ollut mukava ja tutkimuspuitteet hyvät, joten olen voinut keskittyä itse tutkimukseen.

Entä mikä on ollut haastavinta?

Ravitsemustiede ylipäänsä ja sokeri erityisesti on aiheena hyvin kompleksi, joten kokonaisuuden hahmottaminen on välillä tuntunut vaikealta.

Mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmasi?

Aion jatkaa tutkimuksen parissa, ja useita kiinnostavia aiheita on jo mietittynä. Kasvisten ja hedelmien käyttö ja niiden yhteys mikrobistoon on seuraava tutkimuskohteeni, lisäksi sokeristen tuotteiden, mikrobiston ja makuaistiin liittyvien geenien yhteydet kiinnostavat. Tutkimus on ihan valtavan palkitsevaa ja kiinnostavaa työtä, ja olen iloinen, että olen päätynyt tälle tielle.

Kiitos Sohvi ja paljon onnea!

Sohvi Lommin väitöstilaisuus järjestetään 2.12.2022 klo 13 Helsingin yliopistossa (Metsätalo, sali 1, Unioninkatu 40) ja sitä voi seurata etäyhteydellä. Väitöskirjan otsikko on ”Sweet treat consumption in school-aged children – Relationships to excess weight, dental caries and saliva microbiota”. Vastaväittäjänä toimii Professori Lars Ove Dragsted Kööpenhaminan yliopistosta Tanskasta ja kustoksena Professori Kaija-Leena Kolho Helsingin yliopistosta. Voit tutustua väitöskirjaan täällä.

Sohvi Lommis doktorsdisputation

Sohvi Lommi blev färdig magister i livsmedelsvetenskaper med näringslära som huvudämne år 2016. Hon påbörjade sin doktorsavhandling år 2020 vid Helsingfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum. Nu får vi höra Sohvis tankar när disputationsdagen närmar sig.

Hej Sohvi, hur kom det sig att du blev doktorand i Fin-HIT-gruppen?

Jag fick anställning i Fin-HIT-gruppen hösten 2017 för att samla in datamaterial inför valideringsundersökningen av ett frågeformulär. Till en början jobbade jag tillsammans med två kolleger, men efter att de bytt jobb slutförde jag datainsamlingen på vårvintern 2018. Efter det fortsatte jag som forskningskoordinator och skrev samtidigt på en artikel om valideringsundersökningen. År 2019 erbjöd Fin-HIT-undersökningens ledare Heli Viljakainen mig en plats som doktorand. Jag nappade på erbjudandet, fastän jag aldrig tidigare ens hade kunnat drömma om att doktorera.

 

Vad är ämnet för din avhandling och varför är det viktigt att forska i det?

Ämnet för avhandlingen är användningen av sockrade livsmedel och dess samband med övervikt, tandkaries och salivens bakterieflora hos barn i skolåldern. Ett alltför stort intag av socker är oroväckande, särskilt bland barn och unga. Det är viktigt att klargöra vilken betydelse användningen av sockrade livsmedel har med tanke på utvecklingen av övervikt. Övervikt i barndomen förutspår ofta övervikt i vuxen ålder och därför är forskning bland barn och unga speciellt viktigt. Nuförtiden vet man också om bakterieflorans roll i upprätthållandet av hälsan. Däremot har man inte forskat så mycket kring munbakterieflorans samband med användningen av sockrade livsmedel hos barn. Socker kan tänkas omforma munbakteriefloran. Man vet också att munbakteriefloran är av betydelse inte bara för munhälsan utan också för den systemiska, dvs. hela kroppens hälsa. Ifall sockerintaget omformar salivbakteriefloran så att den blir i obalans, kan det möjligtvis påverka hela kroppen. Bakteriefloran är starkt kopplad till karies, dvs. hål i tänderna; ofta förekommande syraangrepp förorsakade av socker föder kariesframkallande bakterier.

Vilka är de viktigaste resultaten du har kommit fram till?

Det att man konsumerar sockrade livsmedel ofta hade inget samband med risken för övervikt, utan snarare tvärtom: låg konsumtionsfrekvens hade ett samband med större risk för övervikt. I vårt datamaterial verkar en hög konsumtionsfrekvens av sockrade livsmedel inte ha en central roll i utvecklingen av övervikt. För att förebygga övervikt ska man således inte enbart fokusera på sockrade livsmedel. Dessutom var ofta förekommande användning av sockrade livsmedel kopplat till ökad kariesrisk. Salivbakterieflorans sammansättning och funktionella potential (dvs. en uppskattning om vad bakterierna gör i saliven) skiljde sig mellan de barn som konsumerade sockrade livsmedel ofta respektive sällan.

Vad har varit det bästa med avhandlingsarbetet?

Det bästa med avhandlingsarbetet har varit att lära sig mycket nytt. Den tvärvetenskapliga
forskningen har medfört många olika synvinklar och därmed har jag fått mångsidiga färdigheter. Arbetskamraterna har varit trevliga och arbetsförhållandena bra, så jag har kunnat koncentrera mig på själva forskningen.

Vad har varit mest utmanande?

Näringslära i allmänhet och socker i synnerhet är komplexa ämnen, vilket gör att det ibland är svårt att greppa helheten.

Vilka framtidsplaner har du?

Jag kommer att fortsätta inom forskningen och jag har redan funderat ut flera intressanta forskningsämnen. Användningen av frukt och grönsaker och dess samband med bakteriefloran är följande på listan, dessutom är jag intresserad av kopplingar mellan sockrade livsmedel, bakteriefloran och smakgener. Forskning är otroligt givande och inspirerande och jag är glad över att jag kommit in på denna bana.

Tack Sohvi och varma gratulationer!


Sohvi Lommis disputation äger rum den 2.12.2022 kl. 13 vid Helsingfors universitet (Forsthuset, sal 1, Unionsgatan 40). Det är möjligt att följa med tillställningen på distans via denna länk. Rubriken för doktorsavhandlingen är ”Sweet treat consumption in school-aged children – Relationships to excess weight, dental caries and saliva microbiota”. Opponent är professor Lars Ove Dragsted från Köpenhamns universitet i Danmark och kustos professor Kaija-Leena Kolho från Helsingfors universitet. Du kan läsa avhandlingen (på engelska) och dess sammanfattning (på finska och engelska) här.

Sohvi Lommin tohtorinväitös