Läs på svenska. Read in English.

Sajan Rajun tohtorinväitös

Sajan Raju, Fin-HIT-ryhmän bioinformaatikko ja tohtorikoulutettava, väittelee pian! Hän on ensimmäinen Fin-HIT-ryhmästä tohtoriksi väittelevä. Sajan on ollut kiireinen valmistautuessaan väitöstilaisuuteensa, mutta hänellä oli silti aikaa vastata muutamaan kysymykseen.

Sajan, mikä on väitöskirjasi aihe?

Tutkin syljen bakteeristoa ja sen yhteyttä lasten kehon kokoon sekä antibioottien käyttöön.

Miksi aihettasi on tärkeä tutkia?

Sekä lihavuus että lisääntynyt antibioottiresistenssi ovat todellisia uhkia väestönterveydelle. Ylipainoisia ja lihavia lapsia oli vuoden 2016 tilaston mukaan jo 340 miljoonaa ympäri maailman. Lisäksi tiedetään, että lihavuus hyvin todennäköisesti jatkuu aikuisuuteen saakka, mikä taas lisää varhaisemman sairastumisen riskiä verrattuna normaalipainoisiin. Antibioottien lisääntynyt käyttö taas voi johtaa antibioottiresistenssin kasvuun. Suurin osa ylipainoon ja antibioottien käyttöön liittyvistä bakteeristotutkimuksista on keskittynyt suoliston bakteeristoon, ja syljen bakteeristoa on tutkittu vähemmän. Sylkinäyte on helppo kerätä ja sen bakteeriprofiilia voidaan käyttää apuna terveydentilan kartoittamisessa.

Minkä keskeisen asian haluat kertoa aiheestasi?

Työni tulokset viittaavat siihen, että nuoret lapset saattavat olla alttiita painonnousulle runsaan antibioottien käytön takia. Runsas antibioottien käyttö myös lisää antibioottiresistenttien bakteerien määrää lapsilla, mikä taas voi johtaa siihen, että lääkkeet eivät enää tulevaisuudessa toimi yhtä tehokkaasti. Tarpeetonta antibioottien käyttöä tulisi siksi välttää. Bakteerit eivät ole vihollisiamme, vaan yhdessä bakteerien kanssa muodostamme tiimin ja taistelemme haitallisia patogeenejä vastaan. Siis, ole ystävällinen elimistösi hyville bakteereille!

Kiitos vastauksistasi, Sajan, ja onnea väitökseen!

Väitöstilaisuus järjestetään 5. joulukuuta 2019 kello 12. Paikkana on Haartman-instituutin sali 1 (Haartmaninkatu 3). Sajanin väitöskirjan aihe on “Syljen bakteeristo – kuinka mitata sitä ja sen yhteys kehon kokoon ja antimikrobilääkkeiden käyttöön”. Vastaväittäjänä toimii professori Pentti Huovinen Turun yliopistosta ja kustoksena professori Anna-Elina Lehesjoki. Voit lukea väitöskirjan abstraktin täältä. Tervetuloa!

Sajan Rajus doktorsdisputation

Sajan Raju, Fin-HIT-gruppens bioinformatiker och doktorand, disputerar snart! Han är den första att doktorera inom Fin-HIT-gruppen. Sajan har haft väldigt bråttom med att förbereda sig för disputationen, men han hade till all lycka tid att besvara några frågor.

Sajan, vad är ämnet för din doktorsavhandling?

Jag har undersökt salivens bakterieflora och dess samband med kroppsvikt och antibiotikaanvändning hos barn.

Varför är ditt ämne så viktigt att studera?

Både fetma och ökad antibiotikaresistens är verkliga hot för folkhälsan. Enligt statistik från år 2016 var 340 miljoner barn runtom i världen överviktiga eller feta. Dessutom vet man att feta barn med stor sannolikhet blir feta vuxna, vilket ökar sjukdomsrisken jämfört med normalviktiga personer. Ökad användning av antibiotika kan i sin tur leda till ökad antibiotikaresistens. Största delen av bakterieforskningen gällande övervikt och antibiotikaanvändning har koncentrerat sig till tarmbakterierna, medan salivbakterierna har fått mindre uppmärksamhet. Salivprov är lätt att ge och man kan använda salivens bakterieprofil som hjälp då man kartlägger hälsotillståndet.

Vad är det viktigaste resultatet som du vill berätta om?

Resultaten i min doktorsavhandling antyder att riklig antibiotikaanvändning kan bidra till viktökning hos barn. Riklig antibiotikaanvändning ökar också mängden antibiotikaresistenta bakterier hos barn, vilket i sin tur kan leda till att mediciner inte längre har en så bra verkan i framtiden. Man borde undvika onödig användning av antibiotika. Bakterier är inte våra fiender utan tillsammans med bakterierna bildar vi ett bra team och kämpar mot skadliga patogener. Med andra ord, var vänlig mot de goda bakterierna i din kropp!

Tack för dina svar, Sajan, och lycka till med disputationen!

Disputationen äger rum den 5 december 2019 klockan 12 i Haartman-institutet, föreläsningssal 1 (Haartmansgatan 3, Mejlans). Ämnet för Sajans avhandling är ”Salivens bakterieflora – hur mäter man det och dess samband till kroppsstorlek och användning av antimikrobiella läkemedel”. Opponent är professor Pentti Huovinen från Åbo universitet och kustos professor Anna-Elina Lehesjoki. Du kan läsa avhandlingens sammanfattning här. Välkommen!

Sajan Raju’s doctoral dissertation

First Fin-HIT dissertation defence will take place soon! Sajan Raju, our bioinformatician and doctoral candidate, will defend his doctoral thesis. He is very busy right now preparing his presentation and defence, but still had time to reply some questions about his thesis.

Sajan, what is your thesis topic?

My topic is saliva microbiota (bacteria in the saliva) and its associations with different body sizes in children and their antibiotics use.

Why is your topic important to study?

Obesity in children and rise in antimicrobial resistance are the two serious public health challenges we are facing. As per WHO statistics, in 2016, 340 million children and adolescents were obese or overweight. These children are likely to stay obese into adulthood and tend to develop diseases more frequently and at a younger age. Moreover, the increased use of antibiotics rises concern of increasing antibiotics resistance resulting in lack of treatment options for many diseases.

Most of the studies have focused on the associations of the gut microbiota with body size and antibiotics use, but studies with saliva microbiota are scarcer. Saliva is easy to collect and can be used for screening for microbial biomarkers that give us information about the health status.

What one key thing you want to tell about your topic?

Findings of my thesis suggest that young children might be vulnerable to weight gain due to extensive use of antibiotics. The frequent use of antibiotics causes rise in antibiotic-resistant bacteria in children, which can make therapeutic treatments challenging in the future. This is why unnecessary antibiotics use should be avoided. Bacteria are not our enemies, we are a team helping each other and playing against other pathogens. So, be friendly with your good bacteria!

Thank you, Sajan, and good luck with your defence!

The defence will take place on December 5th, 2019 at 12.00 in the Haartman Institute, lecture hall 1 (Haartmaninkatu 3, Meilahti). Sajan’s thesis is entitled Salivary microbiota – how to measure it and its associations with body size and antimicrobial use. His opponent will be Professor Pentti Huovinen from the University of Turku, and Professor Anna-Elina Lehesjoki will serve as the custos. You can read the abstract of the thesis here. Welcome!

 

Fin-HIT:n ensimmäinen tohtorinväitös