Läs på svenska.

Painolla liikuntaa merkittävämpi rooli nuorten kehonkuvan muodostajana

Heikentynyt kehonkuva, eli käsitys omasta kehosta, on nykyään yksi merkittävimmistä nuorten huolenaiheista. Tutkimme, ovatko paino ja liikunta yhteydessä nuorten kehonkuvaan. Selvitimme lisäksi, onko painon ja kehonkuvan välinen yhteys erilainen vähän, kohtalaisesti ja paljon liikkuvilla.

Tutkimukseen osallistui 10 496 9−12-vuotiasta nuorta. Seitsemän erilaisen kuvan perusteella nuoret arvioivat ensin, minkälainen keho heillä on tällä hetkellä, ja sen jälkeen, minkälaisen kehon he haluaisivat. Näiden vastausten erotuksen perusteella nuoret jaettiin kolmeen ryhmään: haluaa pienemmän kehon, on tyytyväinen nykyiseen kehoon ja haluaa isomman kehon. Painoindeksi laskettiin painon ja pituuden perusteella ja jaoteltiin: hoikat, normaalipainoiset ja ylipainoiset/lihavat.

Tulosten mukaan hoikat nuoret toivoivat normaalipainoisia todennäköisemmin isompaa kehoa, kun puolestaan ylipainoiset tai lihavat nuoret toivoivat todennäköisemmin pienempää kehoa. Vähän tai kohtalaisesti vapaa-ajallaan liikkuvat nuoret toivoivat todennäköisemmin pienempää kehoa kuin liikuntaa paljon harrastavat.

Havaitsimme myös, että painon ja kehonkuvan välinen yhteys oli erilainen vähän, kohtalaisesti ja paljon liikkuvilla nuorilla. Erityisesti liikunnan rooli näkyi niin, että hoikat tytöt toivoivat todennäköisemmin pienempää kehoa, kun liikunnan määrä kasvoi. Hoikilla pojilla sen sijaan todennäköisyys toivoa isompaa kehoa oli suurin kohtalaisesti liikkuvilla ja pienin vähän liikkuvilla.

Tutkimuksemme korostaa terveellisen painonkehityksen edistämisen tärkeyttä nuorilla myönteisen kehonkuvan rakentajana. Erityisesti tämä korostui tyttöjen kohdalla. Liikunta tuki positiivista kehonkuvaa, vaikka merkitys jäikin painoa vähäisemmäksi.

Jatkossa on tärkeä selvittää vielä tarkemmin, minkälaista kehoa tytöt ja pojat erityisesti toivovat. Onko toivekeho hoikka, urheilullinen, lihaksikas vai kenties näiden yhdistelmä? Tarkempi tieto auttaisi kehittämään juuri oikeanlaisia toimenpiteitä nuorten myönteisen kehonkuvan tukemiseksi.

Alkuperäisartikkelin voit lukea täältä.

’Tutkimuksesta tiiviisti’ esittelee tutkimustuloksiamme lyhyesti, ja on osa pyrkimyksiämme tehdä tutkimustamme näkyväksi ja ymmärrettäväksi tutkimuskentän ulkopuolella.

 

Vikten har en mer betydande roll än motion i att forma kroppsbilden hos ungdomar

Försämrad kroppsbild, alltså uppfattning om den egna kroppen, är nu för tiden ett allt större bekymmer bland ungdomar. Vi undersökte ifall vikt och motion har ett samband med de ungas kroppsbild. Dessutom tog vi reda på om sambandet mellan vikt och kroppsbild är annorlunda hos dem som rör på sig lite, medelmåttigt och mycket.

I undersökningen deltog 10 496 unga i åldern 9−12 år. På basen av sju olika bilder svarade de unga på frågorna om en hur stor kropp de har nu och en hur stor kropp de skulle vilja ha. De unga indelades i tre grupper enligt skillnaden mellan de två svaren: vill ha en mindre kropp, är nöjd med sin kropp och vill ha en större kropp. Viktindex räknades ut på basen av längd och vikt och de unga grupperades enligt följande: smala, normalviktiga och överviktiga/feta.

Enligt resultaten önskade sig de smala ungdomarna en större kropp med större sannolikhet än de normalviktiga, medan ungdomarna med övervikt eller fetma önskade sig en mindre kropp. De som rörde på sig lite eller medelmåttigt på sin fritid önskade sig en mindre kropp med större sannolikhet än de som rörde på sig mycket.

Vi upptäckte också att sambandet mellan vikt och kroppsbild var olika beroende på hur mycket de unga motionerade. Motionens betydelse märktes så att de smala flickorna önskade sig med större sannolikhet en mindre kropp då mängden motion ökade. De smala pojkarna som rörde på sig medelmåttigt önskade sig med större sannolikhet en större kropp än de som rörde på sig lite.

Undersökningen betonar vikten av att främja en sund viktutveckling hos unga för att bygga upp en positiv kroppsbild. Det här är särskilt viktigt bland flickor. Motion stödde en positiv kroppsbild, fastän dess betydelse var mindre än viktens.

I fortsättningen är det viktigt att klargöra ännu närmare en hurdan kropp flickor och pojkar önskar sig. Är idealet en slank, sportig eller muskulös kropp eller kanske en kombination av dessa? Ytterligare information hjälper att utveckla sätt att stöda en positiv kroppsbild bland unga.

Du kan läsa originalartikeln här.

’Forskning i fokus’ presenterar våra forskningsresultat på ett kort och lättfattligt sätt och är ett steg i ledet att göra vår forskning synlig och förståelig för allmänheten.

Tutkimuksesta tiiviisti: Painolla liikuntaa merkittävämpi rooli nuorten kehonkuvan muodostajana