Läs på svenska.

Liikunta suojaa lapsia digitaalisen median käytön haitallisilta vaikutuksilta painoon

Lasten ja nuorten ylipaino on yksi merkittävimpiä terveyshaasteita maailmanlaajuisesti. Selvitimme, onko suomalaisten kouluikäisten lasten digitaalisen median käyttö yhteydessä ylipainon riskiin myöhemmin nuoruudessa. Kartoitimme myös sitä, vaikuttaako lasten liikunta-aktiivisuus tähän mahdolliseen yhteyteen.

Lapset raportoivat, kuinka paljon he käyttävät aikaa istuen digitaalisen median parissa ja liikkuvat kouluajan ulkopuolella. Digitaalisen median käyttö piti sisällään TV:n, videoiden ja DVD:n katselun sekä tietokoneen käytön (netti, chatit, tietokone- ja TV-pelit).

Runsas digitaalisen median käyttö 11-vuotiaana oli yhteydessä suurentuneeseen ylipainon riskiin 14-vuotiaana niillä lapsilla, jotka ilmoittivat liikkuvansa vapaa-ajalla alle kuusi tuntia viikossa. Niillä lapsilla, jotka ilmoittivat liikkuvansa kuusi tuntia viikossa tai enemmän tätä yhteyttä ei havaittu. Toisin sanoen runsas liikunta näytti kumoavan runsaan digitaalisen median käytön haittoja. Liikunnan suojaava vaikutus havaittiin myös, vaikka muita elintapatekijöitä otettiin huomioon (analyyseissä).

Lisää tutkimuksia tarvitaan selvittämään tarkemmin, mikä määrä digitaalisen median käyttöä paikallaan ollen lisää ylipainon riskiä, ja kuinka paljon ja minkä tehoista liikuntaa tarvitaan suojaavan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tässä tutkimuksessa liikunnan ja median käytön määrä oli lasten itsensä raportoimaa eikä liikunnan tehoa kysytty, joten lisätutkimuksille on aihetta.

Hyvä ohjenuora on noudattaa suomalaista lasten ja nuorten liikkumissuositusta, jonka mukaan kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunnin päivässä yksilölle sopivalla tavalla ja ikä huomioiden. Lisäksi runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

Alkuperäisartikkelin voit lukea täältä.

’Tutkimuksesta tiiviisti’ esittelee tutkimustuloksiamme lyhyesti, ja on osa pyrkimyksiämme tehdä tutkimustamme näkyväksi ja ymmärrettäväksi tutkimuskentän ulkopuolella.

Motion skyddar barn mot skärmtidens negativa inverkan på vikten

Övervikt bland barn och ungdomar är en av de största hälsoutmaningarna i världen. Vi undersökte om finländska skolbarns konsumtion av digitala medier, med andra ord skärmtid, är kopplad till risken för övervikt senare i tonåren. Vi kartlade också ifall barnens fysiska aktivitet påverkar detta eventuella samband.

Barnen rapporterade hur mycket tid de använder på digitala medier stillasittande och rör på sig utanför skoltiden. Digitala medier omfattade tv, videor och dvd samt datoranvändning (internet, chattar, dator- och tv-spel).

Riklig skärmtid vid 11 års ålder var förknippad med en ökad risk för övervikt vid 14 års ålder hos de barn som uppgav att de motionerade mindre än sex timmar i veckan på fritiden. Hos barn som uppgav att de motionerade sex timmar i veckan eller mer observerades inget sådant samband. Med andra ord verkade riklig motion kompensera för skärmtidens nackdelar. Motionens skyddande effekt kunde bekräftas också då andra livsstilsfaktorer beaktades i analyserna.

Det behövs mera forskning för att ta reda på närmare om hur mycket stillasittande skärmtid som ökar risken för övervikt, och hur mycket och hur effektiv motion som behövs för att uppnå en skyddande effekt. I den här undersökningen rapporterade barnen själva mängden skärmtid och motion och vi frågade inte om motionens intensitet, så det finns ett behov av ytterligare forskning.

En bra riktlinje är att följa den finländska motionsrekommendationen för barn och unga, enligt vilken alla 7–17-åringar rekommenderas mångsidig, rask och ansträngande motion i minst en timme per dag på ett sätt som passar både person och ålder. Dessutom ska överdrivet och långvarigt stillasittande undvikas.

Du kan läsa originalartikeln här.

’Forskning i fokus’ presenterar våra forskningsresultat på ett kort och lättfattligt sätt och är ett steg i ledet att göra vår forskning synlig och förståelig för allmänheten.

Tutkimuksesta tiiviisti: Liikunta suojaa lapsia digitaalisen median käytön haitallisilta vaikutuksilta painoon