Läs på svenska.

Sokeria käyttävät bakteerit viihtyvät kariessuussa

Karies eli hampaiden reikiintyminen on yleinen suun sairaus ympäri maailmaa ja sitä esiintyy jo lapsilla. Normaali suun bakteeristo edistää suun terveyttä mm. estämällä haitallisia bakteereja asuttamasta suun pintoja ja siten estää myös karieksen kehittymistä. Syljen bakteeriston eroja ei ole vielä juurikaan tutkittu kariesta sairastaneiden ja sairastamattomien lasten välillä.

Selvitimme, eroaako syljen bakteeristo keskimäärin 12-vuotiailla lapsilla, joilla joko on ollut tai ei ole ollut kariesta pysyvissä hampaissa. Bakteeriston monipuolisuus tai koostumus eivät eronneet ryhmien välillä. Paludibacter- ja Labrenzia-suvun bakteereja esiintyi enemmän niillä lapsilla, joilla oli ollut kariesta. Nämä bakteerit käyttävät hyödykseen sokereita ja mahdollisesti osallistuvat syljen happamoittamiseen, mikä taas on yhteydessä karieksen kehittymiseen.

Alkuperäisartikkelin voit lukea täältä.

Bakterier som använder socker trivs i kariesmun

Karies, det vill säga hål i tänderna, är en allmän munsjukdom världen över som förekommer redan hos barn. Den normala munbakteriefloran främjar munhälsan bl.a. genom att hindra skadliga bakterier att kolonisera ytorna i munnen och på så sätt förhindra uppkomsten av karies. Det finns inte just forskning om skillnader i salivens bakterieflora mellan barn med och utan karies.

Vi undersökte om salivens bakterieflora skiljer sig mellan ca 12-åriga barn som antingen har eller inte har haft karies i sina bestående tänder. Vi kom fram till att det inte fanns några skillnader i bakterieflorans mångfald eller sammansättning mellan de två grupperna. Däremot förekom bakterier av släktena Paludibacter och Labrenzia i större utsträckning hos de barn som har haft karies. Dessa bakterier använder socker och bidrar antagligen till att försura saliven, vilket i sin tur har ett samband med uppkomsten av karies.

Du kan läsa originalartikeln här.

’Forskning i fokus’ presenterar våra forskningsresultat på ett kort och lättfattligt sätt och är ett steg i ledet att göra vår forskning synlig och förståelig för allmänheten.

Tutkimuksesta tiiviisti: Sokeria käyttävät bakteerit viihtyvät kariessuussa