Läs på svenska. Read in English.

ChEAT-kysely on hyvä työkalu mittaamaan lasten syömisoireilua

Häiriintyneellä syömisellä tarkoitetaan syömiseen liittyviä ongelmallisia asenteita ja käyttäytymismalleja kuten tarkoituksellinen oksentaminen ja syömisen välttely. Oireilu saattaa olla merkki jo puhjenneesta syömishäiriöstä tai ennakoida syömishäiriötä, mutta oireilulla voi olla muitakin terveydelle haitallisia seurauksia. Valitettavasti myös lapset ja nuoret voivat kärsiä häiriintyneestä syömisestä, ja sen takia tarvitaan luotettavia työkaluja mittaamaan lasten oireita. Oirekyselyitä voidaan käyttää niiden lasten tunnistamiseksi, joilla on kohonnut häiriintyneen syömisen riski.

Kyselyiden tulisi mitata luotettavasti juuri sitä asiaa, jota niiden halutaankin mittaavan.  Tämän testaamista kutsutaan validoinniksi. Validoimme hiljattain Fin-HIT-tutkimuksessa käytetyn oirekyselyn, joka on englanninkieliseltä nimeltään Children’s Eating Attitudes Test eli ChEAT. Sitä käytetään mittaamaan syömisoireilua lapsilla ja nuorilla. Vierailimme useissa Etelä-Suomen kouluissa, joissa 5.-8.-luokkalaiset lapset vastasivat kyselyyn. Tutkimme kerättyä aineistoa useita eri tilastollisia menetelmiä käyttäen, ja lopputulos on, että ChEAT-kysely soveltuu hyvin tutkimuskäyttöön mittaamaan suomalaislasten syömisoireilua. Validointi lisää tutkimuksen laatua ja on siten tärkeä osa tutkimustyötä.

Alkuperäisartikkelin voit lukea täältä.

’Tutkimuksesta tiiviisti’ esittelee tutkimustuloksiamme lyhyesti, ja on osa pyrkimyksiämme tehdä tutkimustamme näkyväksi ja ymmärrettäväksi myös tutkimuskentän ulkopuolella.

ChEAT-enkäten är ett bra redskap för att undersöka ätproblem hos barn

Med stört ätbeteende menas problematiska attityder och beteendemönster gällande ätande, t.ex. att kräkas avsiktligt och undvika att äta. Symtomen kan vara tecken på en ätstörning som redan brutit ut eller förutspå framtida ätstörningar. Symtomen kan också ha andra skadliga följder för hälsan. Tyvärr kan också barn och unga lida av stört ätbeteende. Därför behövs pålitliga redskap för att mäta symtom hos barn. Symtomenkäter kan användas för att identifiera barn med ökad risk för stört ätbeteende.

Enkäter ska tillförlitligt mäta just det som de är avsedda att mäta. Att testa detta kallas validering. Vi validerade nyligen en symtomenkät som har använts i Fin-HIT-undersökningen, nämligen ”Children’s Eating Attitudes Test”, ChEAT. Den används för att undersöka ätproblem hos barn och unga. Vi besökte flera skolor i Södra Finland, där 5.-8.-klassister fick fylla i enkäten. Vi undersökte det insamlade materialet med hjälp av många olika statistiska metoder. Slutresultatet var att enkäten lämpar sig att användas i undersökningar bland finländska barn. Validering förbättrar undersökningens kvalitet och är sålunda en viktig del av forskningsarbetet.

Du kan läsa originalartikeln här.

’Forskning i fokus’ presenterar våra forskningsresultat på ett kort och lättfattligt sätt och är ett steg i ledet att göra vår forskning synlig och förståelig för allmänheten.

ChEAT questionnaire is a good tool to measure disordered eating in children

Disordered eating symptoms cover a broad range of problematic eating attitudes and behaviors, such as vomiting on purpose and avoiding eating. These symptoms can be implications of an established or a future eating disorder, or have other negative impacts on health. Unfortunately, children and adolescents can be affected by disordered eating, too, and that is why reliable tools to assess symptoms in children are needed. Symptoms can be assessed with questionnaires aimed to identify children at risk for disordered eating.

These questionnaires should reliably measure the things they are expected to measure, and testing this is called validation. We recently validated a questionnaire called the Children’s Eating Attitudes Test (ChEAT) which can be used to measure disordered eating symptoms in children and adolescents. ChEAT was originally developed in English, but translated into Finnish and used in the Fin-HIT study. We visited several schools where children in grades 5–8 filled in the questionnaire. We used several kinds of statistical methods to inspect the data, and as a result, the ChEAT questionnaire proved to be a good tool for research purposes to measure disordered eating in Finnish children. Validation increases quality of research, thus it is an important part of research.

You can read the original publication here.

‘Research in focus’ presents our research results in a short form, and is part of our efforts to make our research visible and understandable to people outside science.

Tutkimuksesta tiiviisti: Tutkimuksen luotettavuuden lisääminen